Vejsyn – yderligere info

Vejsyn sommeren 2022

Vi har i bestyrelsen igennem flere år haft dialog om, hvordan vi bedst sørger for, at vi som grundejerforening i fællesskab bedst opretholder vores ansvar for vedtægterne og lokalplanen. Altså de regler og vejledninger som gør, at vi alle kan nyde vores matrikler og vores fælles områder mest muligt hver især.

Der er forskellige hensyn at tage:

  1. Fri adgang igennem veje er lovpligtigt, da brand-, rednings- og renovationskøretøjer skal have fri passage.

  2. Hegn i skel skal begroes med grønne planter – vedtaget i lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark.

  3. Andre ting er vedtaget af os selv i fællesskab på generalforsamlingen, og vi gør opmærksom på, at alle altid er velkomne til at stille forslag til generalforsamlingen.

På baggrund af ovenstående har vi omdelt flyeren “Grundejerforeningens Vejsyn 2022” til udvalgte parceller. Vi ved godt, at det kan virke anmasende og irriterende, når sager man anser som små eller ligegyldige bliver påpeget. Men med ovenstående forsøger vi at skitsere, at der som oftest ligger mere bag.

Vi mener, at alle er bedst tjent med at overholde de retningslinjer som gør, at vores område er et dejligt sted at bo. Derfor kommer denne venlige anmodning efter det årlige vejsyn, som i år er gennemført juni og igen i august.

Vejsyn på vore private veje omfatter:

  • Vedligeholdelse af veje og rabatter

  • Styring af vand på veje

  • Trafiksikkerhed og fremkommelighed

  • Skel mod vej

  • Gæsteparkeringspladser

Vedligeholdelse af veje og rabatter

I 2022 er der konstateret 11 huller og skader på asfaltkanten. De væsentligste vil blive repareret i løbet af sommeren 2022. Det vejstykke som trænger mest til ny belægning, er den vestligste del Raadalsgaard Strandpark. Denne er derfor prioriteret til at være det næste vejstykke, som skal have ny asfalt – måske i 2023.

I en række tilfælde er der konstateret skader i asfalt efter indføring af fibernet. Det er ikke Grundejerforeningens ansvar at udbedre disse skader. De enkelte parceller har ansvaret for at de entreprenører, som etablerede fibernettet, også laver arbejdet færdigt ved at udbedre skaderne.

Styring af vand på veje

De senere års ændrede nedbørsforhold betyder, at vi i har perioder har betydeligt større vandmængder på vejene end tidligere. Vi forsøger at afhjælpe dette ved bekostelige ændringer af vejprofiler, asfaltvulste i vejkanterne, stabilgrus-opfyldning af rabatter, slamsugning af eksisterende faskiner og etablering af nye faskiner. De tiltag vi etablerede i 2021, har vist sig at have god effekt.

Fremadrettet vil problemerne med vand på vejene kun blive større. I forbindelse hermed er det et stort problem, at der er en del parceller der har store arealer med fast belægning (fliser i indkørsler) med en hældning, som leder regnvand direkte ud på vejen. Tidligere var dette måske ikke et problem, men det er det nu. I de kommende år kan det derfor blive nødvendigt at disse parceller finder en løsning. I Lokalplanen er det fastlagt, at overfladevand skal afledes til faskiner på egen grund.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Da vejene mange steder er smalle, skal al parkering ske indenfor skel på egen grund.

Dette gælder alle typer køretøjer (privatbiler, erhvervsbiler, trailere, gæstebiler). I tilfælde af at der ikke er et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til alle køretøjer inden for skel, så må grundejeren etablere flere parkeringspladser indenfor skel. I det omfang der ikke er tilstrækkeligt med gæsteparkeringspladser på den enkelte parcel, henvises der til Grundejerforeningens gæsteparkeringspladser.

Skel mod vej

I 2021 blev der udsendt en flyer til samtlige parceller med
”VIGTIG INFORMATION OM SKEL MOD VEJ”. Finde her: Vigtig information om skel mod vej

Egentligt er det meget enkelt: Grundejeren må ikke anbringe noget på vejbanen eller i rabatten ud for den enkelte parcel. Alt skal anbringes inden for skel på egen grund. Der skal være fri fremkommelighed på vejen og i rabatten langs hele skellinie mod vej.
For yderligere at sikre fri passage er Bestyrelsen i dialog med Roskilde Kommune for at få flyttet vejskilte, som står midt i rabatten, ind til skellinien.
Med hensyn til affaldsbeholdere kan datoerne for afhentning af de forskellige typer affald kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside: Roskilde Kommune

Gæsteparkeringspladser

Grundejerforeningen har 3 gæsteparkeringspladser, som kun må anvendes til gæsteparkering. Disse findes på Kornvej, Havrevej og Rugvej. I den seneste tid har Bestyrelsen konstateret, at der på gæsteparkeringspladserne i længere perioder parkeres en del biler, som ikke er gæstebiler, men tilhører de nærliggende parceller. Dette skal ophøre, da det blokerer for gæsteparkering, som er formålet med pladserne.

Betydningen af skiltningen på gæsteparkeringspladserne kan ses her: Vej of Rabat

Aktiviterer efter vejsyn

Ved vejsyn i juni 2022 blev der konstateret 53 større overtrædelser af regler og retningslinjer beskrevet i Grundejerforeningens vedtægter, Roskilde Kommune lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark samt Roskilde Kommune Affaldsregulativ.

Derfor har Bestyrelsen omdelt et Vejsyn-skema, som uddeles til parceller i september 2022. Skemaet kan hentes her: VEJSYN SKEMA September 2022

Hvis ikke der er enighed, om de forhold bestyrelsen har påpeget, inddrages Roskilde Kommune.

 

Hvis man har spørgsmål eller klager til vejsynet kan man skrive til: vejsyn@raadalsgaard1.dk

google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc