Vedtægter

Vedtægter for “Grundejerforeningen Raadalsgaard I”

 • §1 Navn og hjemsted.
  • 1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen Raadalsgaard I”.
  • 2. Foreningens hjemsted er Gundsø Kommune.
  • 3. Foreningen er grundejerforening og ejerlaug for samtlige ejere af parceller, udstykket og solgt fra matr. nr. 3 b og 4 a af Jyllinge, “Raadalsgaard”.
 • §2 Formål
  • 1. Foreningens formål er, at varetage parcelejernes fælles interesser og værne om foreningsområdets natur og idylliske præg.
  • 2. Varetagelse af parcelejernes fælles rettigheder og forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af vej og friarealer på området.
 • §3 Foreningens forpligtelser
  • 1. Foreningen kan ikke, uden en generalforsamlingsbeslutning, afhænde de modtagne veje eller fri-arealer og kan ikke ændre disses benyttelse, undtagen ved overtagelse af det offentlige.
  • 2. Endvidere er grundejerforeningen pligtig til, at samarbejde med grundejerforeningerne Rådalgaard II og Bodshøjgård om vedligeholdelsesudgifterne vedrørende friarealet tilskødet grundejerfor- eningen Rådalsgård 1, hvortil foreningens medlemmer har brugsret.
  • 3. Foreningen har påtaleretten i området.
 • §4 Ordensregler
  • I foreningsområdet gælder – udover gældende love – følgende ordensregler:
  • 1. De til enhver tid værende ejere af de i paragraf 1 nævnte parceller, har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.
  • 2. Foreningsrettigheder og forpligtelser følger den medlemmet tilhørende ejendom og kan ikke adskilles fra denne.
  • 3. Medlemmerne er pligtige til at renholde den ud for deres parcel værende vej og rabat.
  • 4. Hække og beplantning i øvrigt skal vedligeholdes, så det ikke er til gene for andre.
  • 5. Vi henstiller til, at støjende redskaber ikke anvendes efter kl. 21.00 på hverdage, lørdage efter kl. 16.00 og på søn – og helligdage.
  • 6. Hunde skal føres i snor på foreningens arealer. Parceller med hunde skal være hegnet ind.
  • 7. Ingen parceller må henligge til gene for naboparceller.
  • 8. Byggematerialer, byggeaffald m.v. må ikke henligge på veje og pladser i længere tid.
  • 9. Daglig parkering skal ske på egen grund. De til gæsteparkering indrettede pladser må kun anvendes til gæsteparkering.
  • 10. Medlemmerne er over for foreningen og dens enkelte medlemmer ansvarlig for sin husstands og/eller sine gæsters skadevoldende handlinger.
  • 11. I forbindelse med entreprenørarbejder af enhver art, større leverancer o. lign. på den enkelte parcel er den enkelte grundejer/bygherre ansvarlig for alle skader påført foreningens arealer – herunder veje. Inden nævnte tiltag igangsættes, skal grundejerforeningen orienteres. Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for at orientere grundejerforeningen.
  • 12. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører, at ulemperne foranlediges elimineret ved foreningens foranstaltning, og foreningen er berettiget til at kræve eventuelle udlæg betalt af det pågældende medlem ved benyttelse af den tinglyste panteret.
 • § 5 Generalforsamlingen
  • 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  • 2. Ordinær generalforsamling afholdes den første onsdag i april hvert år.
  • 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via foreningens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  • 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen , så disse kan lægges på hjemmesiden som supplement senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.
  • 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter samme retningslinjer, enten når bestyrelsen finder det påkrævet, generalforsamlingen træffer beslutning herom, eller mindst 25 medlemmer begærer dette skriftligt. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at arrangere den ekstraordinære generalforsamling indenfor 6 uger, fra modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt.
  • 6. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når den er lovligt indkaldt.
  • 7. l indkaldelsen skal anføres dagsorden, vedlægges regnskab, budgetforslag og eventuelt indkomne forslag til generalforsamlingen. Dagsordenen skal som minimum indeholde:
   • 1. Valg af dirigent
   • 2. Formandens beretning
   • 3. Regnskabsaflæggelse i henhold til udsendt regnskab
   • 4. Behandling af indkomne forslag
   • 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar
   • 6. Gennemgang og godkendelse af budget
   • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
   • 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
   • 9. Eventuelt
  • 8. Én person kan kun repræsentere 2 parceller. (Sin egen parcel, samt én parcel ved fuldmagt fra denne.)
  • 9. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
  • 10. Vedtægtsændringer kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt forslag har været udsendt til medlemmerne senest 3 uger før denne, og såfremt 3/4 af de mødte stemmer for forslaget, der ellers er bortfaldet.
  • 11. Til foreningens ophævelse og vedtægtsændringer kræves tilladelse af Gundsø kommune. ( pr. 1/1 2007 Roskilde kommune).
 • § 6 Bestyrelse
  • 1. Foreningen tegnes af formanden og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.
  • 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle er medlem af grundejerforeningen.
  • 3. Formand og kasserer vælges direkte, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
  • 4. Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at formanden samt 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, medens kasserer samt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Til bestyrelsen vælges endvidere en suppleant, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster.
  • 5. Bestyrelsen oppebærer et af generalforsamlingen, for et år af gangen, fastsat honorar.
  • 6. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsesmøderne.
  • 7. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
  • 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. l tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
  • 9. Over forhandlingerne føres referat. Ethvert medlem kan forlange at få sin mening ført til referat. Referaterne skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen ved dens underskrift, senest ved førstkommende, ordinære bestyrelsesmøde.
  • 10. Bestrider bestyrelsesmedlemmerne flere tilsvarende poster, skal bestyrelse og revisorer orienteres herom.
 • §7 Økonomi
  • 1. Det økonomiske grundlag, til varetagelse af foreningens pligter, tilvejebringes ved opkrævning af ordinære og ekstraordinære kontingenter, der fastsættes af generalforsamlingen.
  • 2. Kontingentets størrelse fastsættes i overensstemmelse med budgettet, idet bestyrelsen ikke kan afholde ekstraordinære udgifter uden hjemmel i dette.
  • 3. Kontingenter og andre bidrag, der er fastsat på generalforsamlingen, forfalder til betaling ved påkrav. Normale kontingenter opkræves 1 gang årligt med forfald pr. 1/7 og gælder til 30/6 året efter. Der kan foretages udlæg for manglende kontingent indbetaling.
  • 4. Foreningens bogholderi skal bestå af en kassejournal samt en medlemsbog, hvori mellemværendet med medlemmerne bogføres. Bestyrelsen kan vælge en digital løsning, hvor medlemmerne har pligt til at lade sig registrere jf. §9 stks 3.
  • 5. Kassereren er pligtig til på bestyrelsesmøderne at redegøre for de siden sidste bestyrelsesmøde afholdte indtægter og udgifter samt foreningens likviditet. Såfremt der anvendes edb eller tilsvarende, skal kopi af transaktionsjournal samt beholdningsopgørelser indgå som en integreret del af bestyrelsesreferatet.
  • 6. Foreningens midler indsættes på konti i et pengeinstitut efter bestyrelsens valg, og dispositioner kan kun foretages ved godkendelse i banken af to af følgende medlemmer af bestyrelsen, kasserer, formand og bestyrelsesmedlem, udpeget af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Såfremt kassereren, formanden eller et udpeget bestyrelsesmedlem, tildeles fuldmagt til foreningens økonomiske dispositioner, begrænses denne beløbsmæssigt til et for foreningens dispositioner passende beløb jf. budgettet. Kasserer har fuld adgang til Betalingsservice og digitale postkasser til foreningens CVR nummer. Andre bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til Betalingsservice og digitale postkasser, hvis bestyrelsen godkender det på et bestyrelsesmøde.
  • 7. Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • § 8 Revision
  • 1. Valget af revisorerne gælder for 2 år, dog således, at de skiftevis er på valg i lige- og ulige år.. Endvidere vælges for et år ad gangen en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
  • 2. Revisorerne skal fremlægge det reviderede årsregnskab med påtegning, så betids, at bestyrelsen kan overholde vedtægternes bestemmelse om generalforsamlingens afholdelse.
  • 3. Revisorerne reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og kontrollerer i nødvendigt omfang bilag for indtægter og udgifter samt konsistensen af bogføringen, herunder sammenhængen med budgettet.
  • 4. Beholdningernes tilstedeværelse kontrolleres ved direkte afstemning med vedkommende pengeinstitut.
  • 5. Revisorerne har endvidere pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn, hvorom de herefter skal underrette bestyrelsen.
 • § 9 Medlemmernes forpligtelser
  • Medlemmerne er pligtige at melde adresseændring til kassereren senest 14 dage efter flytning
  • Ved salg af ejendommen er medlemmerne pligtige til, inden 14 dage efter overtagelsesdagen, at meddele den nye ejers navn og adresse til kassereren.
  • Medlemmer indmeldes af kassereren/bestyrelsen i foreningens digitale medlemssystem. Oplysningerne er som følgende: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, samt oplysninger om parcellens beliggenhed. Al fremtidig kommunikation fra foreningen, vil blive foretaget til denne mailadresse. Såfremt, at parcellen er fritaget for Digital post, vil kommunikation blive tilsendt parcellen som almindeligt brev, denne ekstra administration vil ikke blive pålagt gebyr.
  • Ved salg mister et medlem de af medlemskabet følgende rettigheder og har således ikke krav på andel i foreningens formue.
  • Nærværende vedtægter skal ved salg overdrages den nye ejer.

Nærværende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 5/10 2005, udleveres til alle medlemmer, der har pligt til, ved salg af ejendommen, at overdrage disse til den nye ejer.

Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 20. april 1961 og gennemgribende revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 5/10 år 2005.

Ændring vedr. antallet af fuldmagter (§5 stk. 8) vedtaget på ordinær generalforsamling den 19/4 2006.

Ændring af indkaldelsesfrist til generalforsamling (§5 stk. 3, § 5 stk. 4 og § 5 stk. 10) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14/6 2006.

Ændring af indkaldelse via hjemmeside og fast ugedag og måned til afholdelse af ordinær generalforsamling vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. april 2014. 

Vedtægterne er godkendt af Gundsø Kommune den 18. juli 2006.

Seneste ændring af 06. april 2022, er godkendt af Roskilde Kommune 25. april 2022.

Seneste ændring af 03. april 2024, er godkendt af Roskilde Kommune 25. april 2024 (Godkendelse).

Download vedtægterne som PDF HER (seneste version 03-04-2022)

google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc